top of page

PRIVACYVERKLARING

 

WY centrum voor Bewust-Zijn, gevestigd aan Hugo de Grootlaan 85, 3314 AG Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.wycentrumvoorbewustzijn.com

Hugo de Grootlaan 85

3314 AG Dordrecht

06-10257152

 

Yvette Baan is contactpersoon van WY centrum voor Bewust Zijn.  Zij is te bereiken via wycentrum@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

WY centrum voor Bewust Zijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

 

Dit zijn:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– e-mailadres

 

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. 

-Bij aanmelding voor de nieuwsbrief gebruik ik je naam en e-mailadres alleen voor dat doel. 

-Bij aanmelding voor een specifiek evenement gebruik je naam en e-mail alleen voor dat doel.

-Bij aanmelding / interesse voor een soort evenement gebruik ik je naam en e-mail voor dat doel.

 

Als je een gesprek aanvraagt, gebruik ik je naam, e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. 

Als je een coaching traject volgt of een training, gebruik ik je naam, e-mailadres of telefoonnummer om desgewenst of soms noodzakelijk contact te onderhouden. 

Als coach, trainer en therapeut maak ik aantekeningen die ik gebruik bij jouw traject en bewaar in een afgesloten kast, samen met jouw persoonlijke akkoordverklaring en eventuele contactformulieren en vragenlijsten.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de on-line activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wycentrum@gmail.com,  dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WY centrum voor Bewust Zijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Voor een dossier bij een persoonlijke begeleiding of traject

– Je te bellen/e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om diensten bij je af te leveren

 

Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WY centrum voor Bewust Zijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Zolang je inschrijving van de nieuwsbrief of een activiteit actueel is, bewaren we je naam en e-mail adres.  Persoonlijke dossiers bewaren we maximaal drie jaar.

Als er een overeenkomst is uitgevoerd, oftewel je hebt een training gekocht, dan hebben we een fiscaal wettelijke bewaarplicht van 7 jaar voor facturen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

WY centrum voor Bewust Zijn deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. 

 

Dit zijn:

– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
– website hoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
– nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
– Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

 

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op onze website geanalyseerd voor bezoekgegevens. 

Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. User data ouder dan 26 maanden wordt automatisch verwijderd uit Google Analytics. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacy beleid met meer informatie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WY centrum voor Bewust Zijn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar wycentrum@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. WY centrum voor Bewust Zijn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WY centrum voor Bewust Zijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is een beveiligde website (zie slotje).

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Yvette Baan via wycentrum@gmail.com

 

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem dan contact op via wycentrum@gmail.com 

bottom of page